Mountain

Acres: 240 Price: $3,312,200.00 Type: Acreage County: Palo Alto Address: N48 Nearest City: Emmetsburg State: Iowa Zip: 50536

Green Field

Acres: 240 Price: $3,312,200.00 Type: Acreage County: Palo Alto Address: N48 Nearest City: Emmetsburg State: Iowa Zip: 50536

Corn Field

Acres: 240 Price: $3,312,200.00 Type: Acreage County: Palo Alto Address: N48 Nearest City: Emmetsburg State: Iowa Zip: 50536

Another Listing

Acres: 240 Price: $3,312,200.00 Type: Acreage County: Palo Alto Address: N48 Nearest City: Emmetsburg State: Iowa Zip: 50536

Property Listing

Acres: 240 Price: $3,312,200.00 Type: Acreage County: Palo Alto Address: N48 Nearest City: Emmetsburg State: Iowa Zip: 50536